Núm. 12 (2016)
Filosofía Moral, Política y del Derecho / Moral, Political and Legal Philosophy

Bases legales de la realización del derecho a la asistencia sanitaria en Polonia / Legal Foundations for the Development of the Right to Medical Care in Poland

Sabina Grabowska
Universidad de Resovia
Monika Urbaniak
Universidad de Poznan
Publicado octubre 26, 2016
Cómo citar
Grabowska, S., & Urbaniak, M. (2016). Bases legales de la realización del derecho a la asistencia sanitaria en Polonia / Legal Foundations for the Development of the Right to Medical Care in Poland. Bajo Palabra, (12). https://doi.org/10.15366/bp2016.12.013

Resumen

El tradicional enfoque paternalista de las relaciones entre doctor y paciente ha quedado superado con el triunfo del principio de autonomía del paciente. En el ámbito sanitario, la dignidad del paciente debe reflejarse en el respeto por la autonomía. Existen dos instrumentos en los reglamentos sanitarios que protegen la autonomía del paciente: el consentimiento informado y las directivas avanzadas. La Ley 41/2002, del 14 de noviembre, relativa a la autonomía del paciente y a sus derechos y obligaciones respecto de la información y documentación clínica, expone estos dos instrumentos.

Palabras clave: derecho sanitario, sistema sanitario, derechos humanos, derechos sociales.        

Abstract:


The legal basis of the right to health care in Poland.
The topic of the article is the analysis of legal basis governing the right to health in the Polish Republic. Polish health care system, which, in practice, implementing the right to health is characterized by far-reaching instability, but its basic foundations remain the same. Statutory regulations of 1989 are subject to constant change, and the solutions implemented constitutionality was challenged by the Constitutional Court. Also, there is currently no comprehensive vision of the health  system, and all the changes were made so far is partial. Lack of comprehensive reforms, as well as the disorder in some areas of the health system by adopting the law uniformly regulating specific issues causing adverse situations for beneficiaries and does not contribute to the stabilization of the legal system in this sector.

Keywords: the right to health, the health care system, human rights, social rights

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Banaszak B., Geneza praw człowieka i ewolucja systemów ich ochrony, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (ed.), Warszawa 2002

Białynicki - Birula P., Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce, Kraków 2006

Boć J. (ed.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998

Bosek L., Constitutional right to health protection, Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 January 2004, K 14/03, [in]. M. Safjan (ed.) Medical Law. Cases and Commentaries, Warszawa 2012

Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005

Frąckowiak U., Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, "Medyczna Wokanda" 2010, no 2

Golinowska S. (ed.), Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, Warszawa 2012

Hady J., Leśniowska M., Nakłady na ochronę zdrowia a kondycja sektora ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2001, vol. 7, no. 4, www.e-finanse.com

Janoś - Kresło M., Opinia społeczna o publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej w Polsce, [in:] E. Nojszewska (ed.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Warszawa 2011

Jończyk J., Zasady i modele ochrony zdrowia, "Państwo i Prawo" 2010 no. 8

Kachniarz M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Warszawa 2008

Karkowska D., Analiza uwarunkowań opieki okołoporodowej w Polsce, http://www.rodzicpoludzku.pl/images/stories/publikacje/ekspertyza.pdf, p. 14, (4.06.2013)

Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2004

Karp J., Prawa socjalne we współczesnym konstytucjonalizmie. Prolegomena, [in:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Kraków 2007

Kolwitz M., Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, "Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie" 2010 no. 3

Masternak –Kubiak M., Prawo do równego traktowania, [in:] B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002

Ostrzyżek A., Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, "Prawo i Medycyna" 4/2005

Paszkowska M., Ustawowo dopuszczalne źródła finansowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, [in:] K. Ryć, A. Sobczak (ed.), Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie, Warszawa 2010

Piotrowska - Marczak K., Kietlińska K., Reforming health and social services in Poland, "Public Management Rewiev" 2001, no. 2

Redelbach A., Prawo do korzystania z optymalnego stanu zdrowia, [in:] Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz., Zakamycze 1998

Sowada C., Mokrzycka A., Panteli D., Poznański D., Wiktorzak K., Finansowanie, [in:] Polska. Zarys systemu ochrony zdrowia, (ed.) S. Golinowska, Warszawa 2013

Surówka A., Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012 no. 3

Trzciński J., Komentarz do art. 68 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (ed.) L. Garlicki, Warszawa 2003

Urbaniak M., Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, [in:] M. Stelmach (ed.) Przemiany demokratyczne w Polsce, Poznań 2013

Urbaniak M., Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w prawie polskim. Wybrane problemy, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012 no. 3

Urbaniak M., Sielska J., Changes in health policy in the State in the context of decentralization of the National Health Fund, [in:] M. D. Głowacka, J. Zdanowska (ed.) Patient in Health Care System, Poznań 2013

Urbaniak M., Trans border health directive and its implementation in Poland, [in:] J. Babiak (ed.), Europe in time of crisis, Środa Wlkp. - Poznań 2012

Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Warszawa 1996