(1)
Herrero Fabregat, C. RAMIRO I ROCA, Enric: Un Pais D’Histories. Aproximació Literaria a La Geografía Del País Valenciá. Castelló: Universitat Jaume I, 2020. Didácticas Específicas 2020, 166-168.